วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฎิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพงเชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลรัตนวาปี นค.ถ ๑๐๐๓๗ สายริมหนองคอน ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านผักขะ หมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง นค.ถ ๑๐๐๒๖ สายหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ที่น้อยกว่า ๔,๑๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง