วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนรอบหนองซง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายบัวพิศ สีสันงาม ถึงบ้านนางบัวผัด เทพศิลา บ้านดงดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง