วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๕๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม จำนวน ๓๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๕๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม จำนวน ๓๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ และจัดซุ้มกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง