วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานกองคลัง จำนวน ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
เหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๘ - ๐๐๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง