วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ต่ออายุการให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง