วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง