วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวม ๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวม ๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนานโดยลงหินคลุก จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ถึงหน้าโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการโครการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงดาล ห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง