วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง