วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งซับเมอร์ส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพงเชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลรัตนวาปี นค.ถ ๑๐๐๓๗ สายริมหนองคอน ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านผักขะ หมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง นค.ถ ๑๐๐๒๖ สายหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ที่น้อยกว่า ๔,๑๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
7  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพงเชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลรัตนวาปี นค.ถ ๑๐๐๓๗ สายริมหนองคอน ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
7  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านผักขะ หมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง นค.ถ ๑๐๐๒๖ สายหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ที่น้อยกว่า ๔,๑๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง