วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วัรที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วัรที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานสับปะรดฉ่ำหวาน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง