วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฎิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง