วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง