วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง