วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง สถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปรับปรุงตลาดนัดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย ลาว และสำนักงาน อบต.โพนแพง หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน (จุดศาลากลางบ้าน) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.-๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง