วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณทองเลือน -คุณคำพวล หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๑๐๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษยน พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๑๐๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง