วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งซับเมอร์สระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งซับเมอร์สระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์มือถือ) สมาร์ทโฟน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร ตำบลโพนแพง อำเภอรัจนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (จากบ้านนางประดิษฐ์ แดนเขต ถึงหน้าบ้านตาคำมูล ศรีมังคละ) หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง