วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งวดที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันายน พ.ศ.๒๕๖๕ รวม ๖๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งวดที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๖ วัน
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง