วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๔ วัน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๔ วัน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๖-๐๐๗๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๔-๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง