วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เริ่มตั้งวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๔ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๓๕ หนองคาย (รถบรรทุกขยะ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำนักงานอบต.โพนแพง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง