วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งปํ๊มสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจานและหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รอกโซ่) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๓-๐๐๕๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสวิทซ์ทำงานด้วยแสงแดด (Photo Control) หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง และหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประปาจุดหลังสำนักงานนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง