วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๓๙๙๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพง เกมส์ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประขาขนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายแพรพิธีเปิดโครงการ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง