วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำภายในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตั้งโต๊ะชื่อและตำแหน่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง