วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๑๓ และ ๔๑๖-๖๓-๐๐๑๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๖๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง