วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๑๓ และ ๔๑๖-๖๓-๐๐๑๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๖๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีชมชื่น หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง