วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บกู้เครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง