วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินภูเขา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายแพร พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดโพนแพงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ต่ออายุการให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ทะเบียน ๔๑๖-๕๑-๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง