วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ รวมเป็น ๑๔๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมเป็น ๑๔๑ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ หมูที่ ๗ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง (จุดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหลังเก่า) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother MFC-J๒๓๓๐ DW หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง