วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จำนวน ๒๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๖-๐๐๗๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องโทรสาร (เครื่องแฟ๊กซ์) หมายเลขทะเบียน ๔๒๔-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง