วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง