วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการย้ายโดมตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว หมูที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง