วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเติมบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๒๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง