วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ หมูที่ ๗ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง (จุดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหลังเก่า) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother MFC-J๒๓๓๐ DW หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
เหมาบริการโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ