วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าระบบประปาจุดหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง