วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (ซอยบ้านนางขันตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (ซอยคอกม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดงสาร อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง