วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ โดยปูหินคลุก (สายไปโนนสาวเอ้) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นรอบหัวดง) บ้านดงดาลเหนือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวย ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑ โดยปูหินคลุก (สายกลางทุ่งนา) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ โดยปูหินคลุก จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)