วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ ๓ บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่นเพื่อจัดซื้อเต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูู่ที่ ๔ บ้านดงดาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง