วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บเงินค่าประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๗๖-๕๖-๐๐๘๓/๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองคอน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง