วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการย้ายโดมตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว หมูที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างโครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ระบบประปาหมู่บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดงดาล หมู่ที่ ๔ และบ้านเปงจาน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์ส) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงสาร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง