วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพงเชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลรัตนวาปี นค.ถ ๑๐๐๓๗ สายริมหนองคอน ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
7  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านผักขะ หมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนโพธิ์ทอง นค.ถ ๑๐๐๒๖ สายหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนแพง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ที่น้อยกว่า ๔,๑๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านเปงจาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโพนแพง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง